Tuesday, February 17, 2009

Burnt after living

Em thề sẽ không bao giờ ở với một đứa Tàu nữa!

Chả cần biết em racist, discriminate thế nào, giờ sẽ tránh xa bọn Tàu hợi. Lần vừa rồi cần tìm nhà gấp quá nên cho dù đã không có linh cảm tốt nhưng vẫn cứ nhận phòng. Càng ở mới càng thấy Lợn độc tài cứ như chủ nhà trong khi nó cũng chỉ là đứa thuê phòng dù nó là đứa giữ lease chính. Mà cũng may là nó hay về nhà muộn nên giờ cố ăn sớm, dọn dẹp xong xem TV rồi về phòng, đỡ phải chạm mặt nó.

Một đứa bạn em ở với một cặp người Tàu cũng bức bối lắm. We are totally bonding over anti-Lợnism.

Bài học kinh nghiệm xương máu sau mấy năm chuyển chỗ ở liên miên:
- Tránh Tàu (avoid at all costs!!!)
- Nên tránh Á (Á ở đây là đẻ ra ở Á chứ còn bọn sinh ra ở đây thì OK).
- Tránh couple
- Giai thường dễ tính hơn gái
- People can turn out to be totally different once you live with them so be prepared!

Oh, I so miss the days in Sydney with my fabulous housemates...